Általános Szerződési feltételek (ÁSZF)

 

Mely a :

 

Cégnév: BAHACO GDPR AI Cloud Kft.

Székhely: 8500 Pápa, Tulipán utca 1/3.

Adószám: 28809355-2-19

Cégjegyzékszám: 19-09-521486

Honlapok: www.bahaco.hu

 

(továbbiakban: a „Szolgáltató”, „üzemeltető”, „Szervező”, „mi”, „minket” vagy „miénk”, „weboldal”) által nyújtott termékeket és szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”, „Felhasználó”, „Résztvevő”) jogait és kötelezettségeit taglalja. (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: „Felek”).

 

A termék, illetve szolgáltatás magába foglalja a termékeinket és szolgáltatásainkat (többek közt: weboldalainkat (ideértve a hozzáférést is), opcióinkat, programjainkat, alkalmazásainkat, webináriumainkat, megoldásainkat, táborainkat, Workshopjainkat, tréningjeinket, kurzusainkat, ajánlatainkat, promócióinkat, versenyeinket, nyereményjátékainkat, szórólapjainkat vagy más marketing tevékenységeinket, nem marketing kapcsolatú leveleinket, útmutatóinkat, tevékenységeinket, felméréseinket, kérdőíveinket és más tartalmainkat függetlenül attól, hogy az online vagy egyéb módon történik vagy jut el a Felhasználóhoz.

 

A honlap és Szolgáltató által támogatott nyelvek: Magyar, Angol

 

A Felek közti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott minden olyan termék értékesítésre és szolgáltatás nyújtásra, ami a bahaco.hu weboldalon történik vagy amúgy más megállapodás, szerződés vagy szabályozás hiányában jelen szerződésben Résztvevő felek között történik.

 

A Weboldalon történő regisztrálás, megrendelés, vásárlás, szolgáltatás igénybevétel stb. elektronikus úton leadott módon lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel. Az itt meghatározott termékeket, szolgáltatásokat kizárólag 18. életévét betöltött cselekvőképes személy használhatja adatai megadásával. A Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit ezen magatartásával elfogadja. Kijelenti, hogy ÁSZF-et elolvasta, egyetért vele, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A megrendelés leadása/(elő)regisztráció eseményre stb. nem minősül önmagában szerződéskötésnek, hanem kizárólag Megrendelő általi ajánlattételnek. Azt a Megrendelő a Szolgáltató általi elfogadás visszaigazolásáig, illetve a teljesítés megkezdéséig szabadon és következmények nélkül módosíthatja. Lemondás esetén, amennyiben a teljesítés már megkezdődött, a már megfizetett összeg nem jár vissza!

 

A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az előre nem látható ok miatt nem lehetséges (például vis maior, jogszabály változás, kialakult áruhiány, utazási korlátozások, Rendezvény helyének biztosítása stb.), úgy a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve attól elállni. A Felek közötti szerződés a számla kiállításával jön létre.

 

Felelősség

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás közben vagy miatt következik be. A Megrendelőt terheli informatikai eszközeinek (okosóra, tablet, telefon, laptop, számítógép stb.) védelme, illetve az azokon található adatok védelmének költsége és kötelezettsége (tűzfal, vírusvédelmi és kártékonyprogram elleni szoftverek folyamatos használata).

 

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért (késedelem, rossz cím stb.), hibáért semmilyen jogi felelősség nem terheli.

 

Elállás joga, módja, következményei

Szolgáltató jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni, a Megrendelőt az adatbázisaiból törölni, illetve tiltólistára tenni, amennyiben:

* a Megrendelő a vételárat a termék kézhezvétele/a szolgáltatás igénybevétele után sem fizeti meg,

* a Megrendelő egyértelműen vagy egyébként hamis adatokat adott meg (például: eldobható e-mail cím használata, „brahiból” adatok stb.),

* a Megrendelő által megadott elérhetősége(ke)n nem érhető el (például: hamis cím, telefonszám vagy foglalkoztató stb.),

* ismétlődően, több alkalommal a Szolgáltatónak kárt okozva tévesen adja le a megrendelését és nem jelzi a hibát időben,

* rosszhiszeműen vagy rossz hír keltése céljából jár el,

* jogosultalan behatolási próbálkozásokat végez az informatikai rendszeren,

* vagy egyéb, a Megrendelő magatartásával kapcsolatos bárminemű ok miatt, amit a Szolgáltató a helyzettől függően dönt el.

 

A Szolgáltató egyoldalúan elállhat a Workshop/Rendezvény megtartásától annak megkezdése előtt. (Ilyen eset például a vis maior, betegség, a Résztvevők száma a Workshop/Rendezvény helyszínen történő megtartását nem teszi lehetővé stb.).

A Szolgáltató ez esetben a megfizetett díjat a Megrendelő kérésének megfelelően:

a) a megállapodástól számított 30 napon belül visszatéríti azt vagy,

b) a Szolgáltató új időpontot ajánl fel és Megrendelő elfogadja azt vagy,

c) a Megrendelő online Workshopon/Rendezvényen tud részt venni.

 

Nem romlandó termékek esetében a Megrendelő 14 napon belül élhet saját költségére az elállási jogával (termék visszaküldés).

 

Megrendelés

A vételár, díj stb. a kiválasztott termék/szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely forintban értendő és az általános forgalmi adót tartalmazza. A Megrendelőt ezen felül további költségek is terhelhetik, mely nem része a vételárnak/díjnak (szállítási, utazási költség, szállás díja, egyéb adók stb.)

A megrendelést a Szolgáltató a weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot megadott és a paraméterek megfelelnek a weboldalon találhatóknak azok nem manipuláltak (pl.: ár)

A Weboldalról megrendelhető termékek/szolgáltatások ár változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az akciós kínálatot és termékek és szolgáltatások körét előzetes bejelentés, tájékoztatás nélkül megváltoztassa, az egyes termékek/szolgáltatások elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a Szolgáltató jogi felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék/szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a hibás áron terméket szállítani, a szolgáltatást nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, illetve a szolgáltatás nyújtást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

A Szolgáltató a Megrendelő (vételi) ajánlatának, megrendelésének, regisztrációjának stb. megérkezését követően a Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolhatja.

Termékek és Szolgáltatások (például: Workshopok) esetében is a Szolgáltató az előre meghirdetett tartalmától, illetve formától (például a Résztvevők igényeinek megfelelően az előadó) előzetes tájékoztatás nélkül, ésszerű mértékben eltérhet.

 

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat legkésőbb a megrendeléstől számított 7 napon belül (eltérő megállapodás hiányában), de ha egy Workshop/Rendezvény ezen időtartamnál hamarabb kezdődik, úgy a Workshopot megelőző napig utalással megfizeti. Késedelmes fizetés esetén a 2013. évi V. törvény [ Ptk. (új) ] szerint járó késedelmi kamat kerül kiszámításra, behajtási költségátalány megfizetésének terhe mellett (2016. évi IX. törvény).

 

A Megrendelő megrendelése leadásával megerősíti és kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Továbbá beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez is. Lásd: Adatvédelmi Tájékoztató. Amennyiben a Megrendelő hibásan rögzítette az adatait, kérje időben a módosítást e-mailban a pp [kukac] bahaco.hu e-mail címen. Ha a megrendelés teljesítése már folyamatban van vagy már meg is történt, úgy a Szolgáltató-nak a korrekcióra, csak korlátozottan vagy egyáltalán nincs lehetősége!

 

Értesítések/hirdetések

A rendelés leadását követően a rendszer akár több értesítést is küldhet. Például: állapotváltozás fizetésben, teljesítésben, kupon stb.

 

A Szolgáltató a weboldal különböző felületein és az értesítő üzenetekben (pl.: visszaigazoló e-mailekben) - nem zavaró módon - hirdetéseket helyezhet el. Amennyiben feliratkozik hírlevelünkre, hogy szeretne értesítést kapni e-mail címére kampányainkról, újdonságainkról, úgy a kiküldött hírlevelekben lehetőséget biztosítunk a leiratkozásra is.

 

Panasz/Felügyeleti szervek

Panasszal a vásárlástól, szolgáltatás igénybevételétől számított maximum 14 napig, minden ügyfelünk élhet. Panaszt kizárólag írásban fogadunk el az info [kukac] bahaco.hu email címre küldve. Más módon történő panasz kezelés nem áll módunkban. A panasz kivizsgálására 30 nap áll a Szolgáltató rendelkezésére.

 

Jogvita esetén (amennyiben a békéltetés nem járna eredménnyel), értékhatártól függetlenül, kizárólag a Szolgáltató által meghatározott helyi, illetve megyei bíróság illetékes.

 

Békéltető testület:

VESZPRÉM MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefon: +36-88-814-121

E-mail: info  [kukac] bekeltetesveszprem.hu

URL: www.bekeltetesveszprem.hu, www.veszpremikamara.hu

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Osztály:

Posta cím: 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5.

Cím: 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5.

Telefon: +36 (88) 550-510

E-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu

URL: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/

 

Adatvédelmi Hatóság

Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat [kukac] naih.hu

URL: http://naih.hu

 

Az illetékes bíróság peres esetekben:

Pápai Járásbíróság

Cím: 8500 Pápa, Fő u. 17

Telefon: +36 89 313 755, +36 70 514 8074

E-mail: birosag_papa [kukac] birosag.hu.

URL: https://veszpremitorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/papai-jarasbirosag

 

Házirend (Workshopokon/Rendezvényeken történő részvétel)

Regisztráláskor minden Résztvevő tudomásul veszi a házirendet és annak tartalmát, elfogadja és kijelenti, hogy azt elolvasta, egyetért vele, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Házirend a beiratkozástól a Workshop/Rendezvény végéig érvényes a Résztvevőkre, illetve a Résztvevő Workshopra/Rendezvényre történő érkezésétől, az onnan való távozásáig érvényes.

A Résztvevő köteles ezen házirenden túl, a Workshop/Rendezvény helyszínén esetlegesen érvényben lévő helyi házirend előírásait is betartani.

A Résztvevők kizárólag a Workshop/Rendezvény ideje alatt tartózkodhatnak az épületben, és nem zavarhatják az ott folyó munkát.

A Résztvevők a nem Workshop/Rendezvény megtartását szolgáló helyiségekben csak engedéllyel tartózkodhatnak.

 

I. A Résztvevők jogai

A Résztvevőnek joga van részt venni az ingyenes, vagy általa, illetve foglalkoztatója által megfizetett díjköteles Workshopokon/Rendezvényeken a Házirend keretén belül.

Ha a Résztvevő a Workshop/Rendezvény kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirend szerint. Amennyiben ez a késés eléri a Workshop/Rendezvény adott szakaszának időtartamát, a távolmaradás: igazoltnak vagy igazolatlannak minősül. Az elkéső Résztvevő nem zárható ki a Workshopról.

Ha a Résztvevő a Workshop/Rendezvény helyszínét annak ideje alatt engedély nélkül elhagyja, úgy az jelenléte szempontjából, igazolatlan távollétnek minősül.

Az előrelátható ok miatti hiányzásokat előzetesen, illetve a betegség és egyéb előre nem látható ok miatti hiányzást is a Workshop/Rendezvény előtt elektronikusan be kell jelenteni.

A Résztvevő joga, hogy a Workshop/Rendezvény alatti szüneteket a házirend betartása mellett, teljes időtartamában felhasználhassa.

 

A Résztvevő joga, hogy a Workshopon/Rendezvényen történő részvételéről, kérésére igazolást kapjon.

A Résztvevő elektronikus hozzáférést kérhet a Workshop/Rendezvény történetéhez (weboldal regisztrálás útján). Ennek ismeretében a Résztvevő utólagosan is megnézheti a saját magára vonatkozó historikus adatokat, dokumentumokat.

A foglalkoztatónak joga van (amennyiben a Workshop/Rendezvény díját ő fizette) a Résztvevővel kapcsolatos adatokba betekinteni, igazolást kérni (például: látogatási igazolás, megjelent, igazolt vagy igazolatlan távolmaradás, dicséretben részesült stb.)

A Résztvevőknek joga van véleményt mondani honlapunkon, értékelhetik a Workshopot/Rendezvényt, a Szervezőt, a Workshop anyagát, a helyszínt, az előadót stb. az erre kialakított felületen.

 

II. A Résztvevők kötelességei

A Workshopokon/Rendezvényeken megjelenő személyeknek („Résztvevő”) még a Workshopok/Rendezvények megkezdése előtt megjelenésüket regisztrálniuk kell későbbi esetleges igazolás kiállítása céljából és adategyeztetés miatt. A Szolgáltató a megjelent Résztvevőktől fényképes igazolványt kérhet adategyeztetéshez. A Workshopra/Rendezvényre hozza el a díjfizetés igazolását bemutatásra (elektronikus formában is elég, nem kell kinyomtatni), amennyiben a pénznek a Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről visszajelzést még nem kapott.

 

Minden Résztvevő köteles:

* a Workshopokon/Rendezvényeken aktívan, legjobb képességei és szorgalma szerint részt venni, képességeihez és tudásához mért legjobb teljesítményt nyújtani

* tiszteletben tartani mások jogait és emberi méltóságát.

* a kulturált viselkedés, öltözködés normáit betartani.

 

Mobiltelefont és más zavaró eszközöket a Workshop/Rendezvény időtartamára ki kell kapcsolni vagy lenémítani az előadó által engedélyezett használat esetét kivéve.

 

A Résztvevő kötelessége, hogy közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a Rendezvények előkészítésében, lezárásában.

 

A Résztvevő kötelessége, hogy az Workshopnak/Rendezvénynek helyt adó létesítményeket, eszközöket célszerűen használja, és épségét megóvja. A létesítményekben, eszközökben szándékosan vagy durva hanyagsággal okozott károkért a kár okozója anyagilag is felelős. A Résztvevő a helyszínen található informatikai és egyéb eszközöket (ideértve az online szolgáltatásokat is) csak felügyelet mellett használhatják. Használatkor köteles vigyázni az eszközök és programok épségére. A Résztvevő nem akadályozhatja, hozhatja létre, módosíthatja vagy törölheti mások munkáját (kivéve, ha az érintett fél erre felkéri és az nem okoz később problémát). Az e pontban írtak szándékos megszegése annak súlyától függően felelősségre vonással járhat.

 

III. Egészségvédelem, baleset-megelőzés

* A Résztvevő köteles saját és társai testi épségének óvására. A Résztvevő nem hozhat olyan eszközt vagy anyagot a Workshopra/Rendezvényre, mellyel saját vagy mások testi épségét veszélyeztetheti. Szükség vagy igény esetén maszk használata kötelező! Hozzon mindenki magával.

* A Résztvevő a Workshop/Rendezvény előtt, alatt, nem fogyaszthat szervezetére káros élvezeti cikkeket (dohány, alkohol, kábítószer). Ez a tiltás érvényes minden általunk szervezett Workshopra/Rendezvényre is. A drogok birtoklását, fogyasztását és terjesztését a Büntető törvénykönyv szigorúan bünteti.

* Veszélyhelyzet esetén (Tűzriadó és bombariadó), minden Résztvevő köteles az épületet a legrövidebb időn belül, biztonságosan, sorban elhagyni (a tűzriadó tervben meghatározott rend szerint a menekülési útvonalon – ha az adott helyszínnek van), figyelve a mindenkor érvényes szabályok betartására. Az így elmaradt Workshop később pótlásra kerül.

 

IV. Kamerás megfigyelés

A Workshop/Rendezvény helyszínen esetlegesen kamerás megfigyelés történhet (például: vagyonvédelem céljából) az épület, helyiség üzemeltetője által. Ezzel kapcsolatos tájékoztatást az adott Workshop/Rendezvény lebonyolításának helyszínén kaphat.

 

A Workshopon/Rendezvényen mozgó- és állókép, valamint a hanganyag rögzítés történhet a Szervező által. Ennek megkezdése előtt a Résztvevők előzetes tájékoztatást kapnak a helyszínen.

 

A Workshopon/Rendezvényen mozgó- és állókép, valamint a hanganyag rögzítése Résztvevő által csak Szervezőtől származó írásos engedéllyel lehetséges!

 

V. További házirend kitételek

A Workshopokon/Rendezvényeken a politikai nézeteit sem az előadó, sem a Résztvevő nem terjesztheti, és nem is motiválhat mást politikai rendezvényeken való részvételre vagy politikai aláírásgyűjtésre.

A Workshopok/Rendezvények politikamentes intézmények. Ezért a Workshopokon/Rendezvényeken tilos bármely párt jelképeit, jelvényeit viselni, használni és terjeszteni.

 

A Workshopon feladatként előállított programok, alkotások, művek, produktumok vagyoni és tulajdon joga a Szervezőé.

 

Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyakat Résztvevőink lehetőleg ne hozzanak magukkal. Ha ez mégis elkerülhetetlen, úgy tájékoztatjuk, hogy azok megőrzésére nincs mód. Azt mindenki csak saját felelősségére teheti. A Résztvevők okmányaikat és értéktárgyaikat mindig vigyék magukkal. Távozáskor az ablakokat, ajtókat be kell csukni, eszközöket, ruházatot, ékszert stb. senki se hagyjon hátra.

 

A talált tárgyakat az előadónál vagy a helyi rendőrségen adhatják le a Résztvevők. Az elhagyott, de megtalált tárgyakat is ugyanitt vehetik át a Résztvevők.

 

A Résztvevők egyéni vagy csoportos jutalmazására az előadó tehet javaslatot a Szervezőnél a Résztvevő(k) Workshopon/Rendezvényen tett kiemelkedő teljesítménye, tevékenysége alapján (magatartás, munka, kiemelkedő együttes munka esetén csoportos jutalomban is lehet részesíteni).

 

Tilos

Tilos az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása, melyet a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről szabályoz (375. § (1)-(5) bekezdés, 422. § - 424. § ). Ezen törvény megsértése esetén az elkövető vagyonelkobzással és szabadságvesztéssel sújtható: "Aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt ... szabadságvesztéssel büntetendő."

Bűntetendő továbbá az is, aki a korábban említett módon megismert személyes adatot, magántitkot, gazdasági titkot vagy üzleti titkot továbbít vagy felhasznál. (Adat: információs rendszerben tárolt, kezelt, feldolgozott vagy továbbított tények, információk vagy fogalmak minden olyan formában való megjelenése, amely információs rendszer általi feldolgozásra alkalmas, ideértve azon programot is, amely valamely funkciónak az információs rendszer által való végrehajtását biztosítja.)

 

Tilos az információs rendszer (az adatok automatikus feldolgozását, kezelését, tárolását, továbbítását biztosító berendezés, vagy az egymással kapcsolatban lévő ilyen berendezések összessége) felhasználásával elkövetett csalás, ideértve a hivatalos eljárás színlelésével, bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett tiltott adatszerzés (személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy üzleti titok jogosulatlan megismerés)

 

Tilos és szabadságvesztéssel büntetendő:

* titokban átkutatni, technikai eszköz alkalmazásával titokban megfigyelni vagy rögzíteni, ideértve pilóta nélküli légi jármű jogosulatlan használatával más lakását, egyéb helyiségét, vagy ezekhez tartozó bekerített helyet megfigyelni és az ott történteket rögzíteni.

* Az információs rendszerben kezelt adatokat titokban kifürkészni, és az észlelteket technikai eszközzel rögzíteni.

* elektronikus hírközlő hálózat vagy eszköz útján, illetve információs rendszeren folytatott kommunikáció tartalmát titokban kifürkészni, és az észlelteket technikai eszközzel rögzíteni

* más postai küldeményét vagy egyéb zárt küldeményét titokban felbontani vagy megszerezni, és annak tartalmát technikai eszközzel rögzíteni,

* nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló helyen kívül más helyiséget vagy területet, - a közösségi közlekedési eszköz kivételével - járművet, továbbá más használatában levő tárgyat titokban átkutatni, továbbá a járművön történteket titokban technikai eszköz alkalmazásával megfigyelni vagy rögzíteni.

* az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedéseket kijátszani.

 

Bűntetendő az, aki bűncselekmény elkövetése céljából:

* információs rendszerbe az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve vagy azt megsértve bent marad,

* információs rendszer működését jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve akadályozza, vagy információs rendszerben lévő adatot jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz,

 

Bűntetendő továbbá az, aki bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő

* jelszót vagy számítástechnikai programot készít, átad, hozzáférhetővé tesz, megszerez, vagy forgalomba hoz, illetve

* jelszó vagy számítástechnikai program készítésére vonatkozó gazdasági, műszaki, szervezési ismereteit más rendelkezésére bocsátja,

 

jelszó: az információs rendszerbe vagy annak egy részébe való belépést lehetővé tevő, számokból, betűkből, jelekből, biometrikus adatokból vagy ezek kombinációjából álló bármely azonosító.

 

Egyéb

 

Ha azt kívánja, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, mint például szerződéskötés, partnerség vagy más üzleti kapcsolat, keressen meg minket és válaszolunk.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való közzététellel egyidejűleg lép hatályba!

 

Amennyiben kérése, kérdése, megjegyzése, aggálya van ezen ÁSZF-fel kapcsolatban vagy valamely harmadik fél visszaél személyes adataival, úgy adatai és termékeink és szolgáltatásaink védelme érdekében írjon az pp [kukac] bahaco.hu e-mail címre

 

Amennyiben olyan kérdése lenne, mely jelen ÁSZF alapján nem egyértelmű, kérjük jelezze azt nekünk, és megválaszoljuk kérdését.

 

Ha nem ért egyet az itt felsorolt feltételekkel, nem használhatja és ne is használja a termékeinket és szolgáltatásainkat!

 

Pápa, 2021. november 7.